Rokukyu (6°KYU)

45 días de práctica desde el comienzo – mínimo 3 meses desde el ingreso

 1.  Conocimientos teóricos acerca del Aikido, O’Sensei, Etiqueta y Reglas del Dojo:
  ¿ Que es Aikido?    ¿Quién es O´Sensei?    ¿Qué es un Dojo?  ¿Quién es Yamada Yoshimitsu Sensei? ¿Quién es nuestro Sensei? ¿Qué es la etiqueta del Dojo? – ejemplos ¿Qué es el rol de Nage? ¿Qué es el rol de Uke? ¿Qué es ma ai? indique una regla del Dojo

 2. Conocimientos prácticos: Posturas: tachirei – hanmi (migi, hidari) – seiza – kiza – zarei – shikko –

 3. Movimientos (Tai sabaki): suriashi, irimi, irimiashi, tenkan, irimi tenkan, kaiten, irimi kaiten, tenshin, kokyu undo – ikkio undo – funakogi undo

 4. Ataques: gyaku hanmi katatedori – ai hanmi katatedori – ryotetori – shomenuchi – tsuki – yokomenuchi

 5. Ukemi: ushiro ukemi – yoko ukemi – ushiro yokokaiten ukemi

 6. práctica con compañero: gyaku hanmi katatetori irimi (tsugiashi), irimi ashi, irimi kaiten e irimi tenkan, uchikaiten y sotokaiten

 7. gyaku hanmi katatetori sumiotoshi –

 8. gyaku hanmi katatetori kokyuho (omote y ura)

 9. aihanmi katatetori iriminage

 10. aihanmi katatetori kotegaeshi

 11. aihanmi katatetori ikkyo (omote y ura)

 12. aihanmi katatetori shihonage (omote y ura)

 13. kokyudosa – zagi kokyuho

 14. haishin undo

 15. pedido por examinador